Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Verhuurder (KvK 78068002 – ZUIT.NL B.V.)

Deze voorwaarden bevatten bepalingen over huur en gebruik van de tennis-, padel- en squasbanen en de eventueel aan dit gebruik gekoppelde andere ruimten binnen ORS-ZUIT.NL

 1. Begripsomschrijving

  • Verhuurder: ZUIT.NL B.V.
  • Huurder: rechtspersoon, natuurlijk persoon of degene die krachtens de Overeenkomst een deel van de accommodatie huurt.
  • De accommodatie: Centrum ORS-ZUIT.NL of het gedeelte van ORS-ZUIT.NL gelegen aan het Trivium te Etten-Leur dat door Huurder wordt gehuurd krachtens de Overeenkomst.
  • Gebruiker: degene die gebruik maakt van de accommodatie, daaronder begrepen de Huurder, personen die aanwezig zijn met of namens de Huurder, toeschouwers, vrienden en mogelijk andere derden.
  • Overeenkomst: de (huur)overeenkomst krachtens welke Huurder de accommodatie huurt.
 2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

  • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en onderhandelingen als ook op alle Overeenkomsten tussen Verhuurder en de Huurder/Gebruiker of diens wettelijke vertegenwoordiger namens de minderjarige Gebruiker. Ook zijn de algemene voorwaarden van toepassing op personen die weliswaar (nog) geen Gebruiker zijn, doch wel deelnemen aan een door of namens Verhuurder of een Gebruiker georganiseerde activiteit.
  • Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op de Gebruiker (zie 1.4). De Huurder dient er zorg voor te dragen dat de Gebruiker hiervan op de hoogte is.
  • Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Verhuurder en de Huurder/Gebruiker zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
  • Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de geest van deze bepalingen.
  • Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze bepalingen.
  • Indien Verhuurder niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Verhuurder in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.
  • Indien tussen Verhuurder en de Gebruiker uitzonderingen op deze algemene voorwaarden worden bedongen, zijn deze uitzonderingen slechts rechtsgeldig, indien zij door Verhuurder schriftelijk aan de Gebruiker zijn bevestigd.
  • De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van de Gebruiker wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
  • De huurverhouding wordt beheerst door Nederlands recht en door de bepalingen in de schriftelijke Overeenkomst of door de aanvraag en de bevestiging, alsmede door deze algemene voorwaarden en indien van toepassing aanvullende voorwaarden.
  • Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Verhuurder en haar directie.

In alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, beslist de Verhuurder.

3.   Overeenkomst

 • De Overeenkomst komt tot stand middels een mondeling of schriftelijk/digitaal verzoek daartoe van Huurder aan Verhuurder en de schriftelijke bevestiging door Verhuurder aan Huurder. Een factuur of schriftelijke uitnodiging tot geheel of gedeeltelijke betaling kan in deze worden aangemerkt als bevestiging. Uitsluitend tot de datum waarop de factuur – of een gedeelte van de factuur – moet zijn voldaan kan de Overeenkomst zonder kosten worden ontbonden.
 • In voorkomende gevallen leidt het door Verhuurder uitreiken van een factuur met het verzoek tot betaling van een voorschot voor een volgende periode i.c.m. de betaling van het voorschot door de Huurder tot een nieuwe overeenkomst.
 • Duur overeenkomst
  • Op de bevestiging en/of de factuur zal steeds de begin- en einddatum van de Overeenkomst worden vermeld alsmede de uitvaldata voor betreffende periode. Als uitvaldata gelden in ieder geval: kerstavond 24-12 vanaf 17:00 uur, 1e en 2ekerstdag de gehele dag, oudjaar 31-12 vanaf 17:00 uur, nieuwjaar 1-1 de gehele dag, 1e en 2e paasdag de gehele dag, koningsdag 27-4 de gehele dag, hemelvaart de gehele dag en 1e en 2e pinksterdag de gehele dag.
  • De Overeenkomst eindigt van rechtswege op de einddatum, zonder dat opzegging is vereist, tenzij schriftelijke verlenging is overeengekomen.
  • Voor de einddatum zal verhuurder, Huurder uitnodigingen een Overeenkomst aan te gaan voor een volgende periode.
 • Naast de uitvaldata vermeld onder punt 3.3.1. heeft Verhuurder het recht om in een periode van zes maanden het gebruik van de accommodatie tweemaal te onderbreken voor incidentele activiteiten of evenementen. Hiervan wordt Huurder telkens tenminste dertig dagen van tevoren in kennis gesteld. Indien geen passend alternatief kan worden geboden zal de Huurder hiervoor financieel worden gecompenseerd.
 • Jaarcontracten hebben voorrang op seizoencontracten. Huurders die een baan voor een seizoen hebben gehuurd, hebben een voorkeursrecht om de Overeenkomst voor dezelfde dag/tijd in het volgende seizoen voort te zetten. Als er door de aanvraag van jaarcontracten niet voldoende banen meer beschikbaar zijn op dit tijdstip zal toekenning van de banen door loting worden bepaald.
 • Indien mogelijk zal de baanindeling zoveel mogelijk ongewijzigd blijven. Verhuurder heeft echter te allen tijde het recht de baanindeling te wijzigen indien omstandigheden daartoe aanleiding geven. Er kunnen derhalve geen rechten worden ontleend aan een toegekende baan en/of baansoort.
 • Bij annulering van seizoen- en jaarcontracten in een tijdvak van 60 – 90 dagen voor ingang van het contract is 33% van de huursom verschuldigd, in een tijdvak van 30-60 dagen voor ingang 50% en bij annulering korter dan 30 dagen voor ingang van het contract is de Huurder de gehele huursom voortvloeiende uit de Overeenkomst verschuldigd.
 • Naast contracten is het ook mogelijk om banen los te huren. Behoudens waar deze algemene voorwaarden specifiek zien op contractbanen zijn deze onverkort van toepassing op de losse verhuur.
 • De Huurder kan de door hem niet benutte baanhuur voortvloeiende uit de Overeenkomst niet op een ander tijdstip inhalen.
 • Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Verhuurder afgesloten overeenkomsten aan derden over te dragen en/of om gehuurde banen aan derden onder te verhuren, en/of uit te lenen, en/of overeengekomen gebruikstijden met derden te ruilen.
 1. Gebruiks- en gedragsregels accommodatie

  • De accommodatie zal door Gebruiker uitsluitend gedurende de overeengekomen huurperiode en overeenkomstig de in de Overeenkomst aangegeven bestemming worden gebruikt. Het is Gebruiker niet toegestaan de bestemming van de accommodatie zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verhuurder te wijzigen.
  • De baan mag alleen betreden worden met de voor de baansoort en activiteit geschikt schoeisel. Voor de hardcourt tennisbanen en de squashbanen dienen de schoenen te beschikken over “non-marking” zolen die bij gebruik geen zichtbare strepen achterlaten.
  • De Gebruiker dient zich te houden aan de voor de accommodatie geldende gebruiks-en gedragsregels en dient alle door de Verhuurder en/of aangewezen personen te geven aanwijzingen stipt op te volgen.
  • Gebruikers dienen al het klein afval op te ruimen en te deponeren in de daartoe aanwezige afvalbakken.
  • Gebruikers, ouders/verzorgers, andere begeleiders van de Gebruiker en toeschouwers dienen zich op en rond de baan correct en sportief te gedragen.
  • De banen dienen correct en tijdig te worden verlaten. Indien buiten de overeengekomen periode wordt doorgespeeld is Verhuurder gerechtigd de daarvoor geldende huurprijs in rekening te brengen.
  • Indien voor gebruik van de accommodatie onderhoudsvoorschriften van toepassing zijn dienen deze door de gebruikers opgevolgd te worden. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het slepen/vegen van de banen.
  • Indien er gebruik van een ruimte voor opslag van materiaal is overeengekomen, is Huurder aansprakelijk voor het gebruik en de opslag van klein sport- en spelmateriaal die niet zijn gehuurd van Verhuurder. Verhuurder is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan deze sportmaterialen of schade die veroorzaakt wordt door het gebruik en/of de opslag van deze sportmaterialen, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van Verhuurder.
  • Het op- en afbouwen, plaatsen en/of verwijderen van materialen, dient binnen de overeengekomen gebruikstijden te gebeuren.
  • Om vervuiling van de banen tegen te gaan is drinken van water of in de accommodatie aangekochte (sport)dranken op de tennisbaan uitsluitend toegestaan uit bidons en/of afsluitbare kunststof flessen (zie tevens 4.17.2).
  • Huurder/Gebruiker is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verhuurder alleen gerechtigd om gebruik te maken van het gedeelte van de accommodatie dat is gehuurd, met medegebruik van horeca, toiletten en kleedkamers of andere openbare ruimten. Eventueel aanwezige dienstruimten, technische ruimten, bergruimten, daken, goten van de accommodatie behoren niet tot de accommodatie en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verhuurder niet worden betreden
  • Gebruiker mag bij het gebruik van de accommodatie geen hinder of overlast veroorzaken. Huurder/Gebruiker draagt er zorg voor dat vanwege hem aanwezige derden dit evenmin doen.
  • Gebruiker dient verhuurder, politie, brandweer en andere hulpverleningsdiensten te allen tijde toegang tot de accommodatie te verlenen, alsmede de aanwijzingen door of vanwege hen gegeven, stipt op te volgen.
  • Verhuurder is bevoegd met het huisreglement ten aanzien van het feitelijk gebruik van de accommodatie nadere regels te stellen met het oog op de orde, netheid, veiligheid, de voorkoming van schade en de regeling van de toegang.
  • Slechts met schriftelijke toestemming van Verhuurder of een door Verhuurder aangewezen leidinggevende is het toegestaan de accommodatie te gebruiken voor het verzorgen van trainingen/lessen.
  • Het is Huurder en vanwege Huurder aanwezige derden (Gebruiker) niet toegestaan op of in de accommodatie:
   • Handelingen te (doen) verrichten waardoor milieuverontreiniging optreedt of schade aan de
    accommodatie kan ontstaan.
   • Milieugevaarlijke zaken, waaronder stank verspreidende, brandgevaarlijke of ontplofbare zaken te gebruiken en/of in bezit te hebben.
   • Te roken.
   • Soft- en harddrugs te gebruiken en/of in bezit te hebben.
   • Vloeren hoger te (doen) belasten dan bouwtechnisch toelaatbaar is of in de Overeenkomst
    is aangegeven.
   • kleding te dragen of materiaal te gebruiken die schade kan toebrengen aan de accommodatie,
    de inventaris of zich in/op de accommodatie bevindende personen.
   • gebruik te maken van de nooduitgangen en/of brandblusvoorzieningen, anders dan in geval van nooduitgangen, vluchtwegen en brandblusvoorzieningen te blokkeren.
   • rijwielen en andere vervoermiddelen in of op de accommodatie te plaatsen en/of te gebruiken,
    tenzij het vervoermiddelen van mindervaliden betreft.
   • rijwielen en vervoermiddelen op andere dan de daarvoor bestemde plaatsen te stallen.
   • huisdieren tot de accommodatie toe te laten, met uitzondering van blindengeleidehonden of
    hulphonden van personen met lichamelijke, visuele, auditieve of andere cognitieve beperkingen.
   • Verwarming, verlichting en andere apparatuur evenals ventilatoren, mogen alleen bediend worden door de daarvoor aangewezen personen.
   • Foto’s, video’s, geluidsopnames e.d. te maken en te gebruiken in strijd met de privacywetgeving. Aansprakelijkheid voor gevolgen van overtreding van de AVG en/of de privacywetgeving wordt door Verhuurder nadrukkelijk uitgesloten.

De kosten in geval van eventuele schade voortvloeiend uit een ongeoorloofd gebruik van de accommodatie worden bij de Gebruiker(s) in rekening gebracht.

 • Het is Huurder en vanwege Huurder aanwezige derden (Gebruiker) niet toegestaan op of in de accommodatie zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verhuurder.
  • etenswaren en dranken of andere goederen te nuttigen, met uitzondering van de in de accommodatie
   aanwezige horecaruimte(n).
  • zelf meegebrachte etenswaren en dranken te nuttigen behoudens in de daartoe door Verhuurder
   specifiek aangewezen ruimten.
  • glas- en aardewerk in zijn bezit te hebben, met uitzondering van de in de accommodatie aanwezige
   horecaruimte(n).
  • eigen zaken, waaronder stands, te (doen) plaatsen.
  • Naam of logo of andere afbeeldingen van Verhuurder te gebruiken op een website, social media, flyers en/of andere vormen van publicaties.
  • (licht-)reclame, (naams-)aanduidingen, borden, aankondigingen en publicaties aan te (doen) brengen.
  • muziek ten gehore te brengen en geluidsapparatuur te (doen) plaatsen en te (doen) gebruiken anders
   dan voor bewegingsactiviteiten. Indien gebruik van communicatie en media-apparatuur wordt
   toegestaan dan zal deze te allen tijde zodanig afgesteld moeten worden dat zij andere gebruikers geen overlast zullen bezorgen.
  • audiovisuele apparatuur, lichtinstallaties, warmwater- en verwarmingsinstallaties, automaten en andere energie verbruikende apparatuur te (doen) plaatsen en te (doen) gebruiken.
  • commerciële televisie- of radio-rapportages op te (doen) nemen of uit te (doen) zenden of commerciële foto- en video-opnamen te (doen) maken.
  • sport) evenementen -zoals toernooien- te laten plaatsvinden die vanwege de omvang extra
   voorzieningen vereisen.
  • (consumptie)artikelen aan te bieden, te verkopen, uit te delen of dit te laten doen.
  • veranderingen aan de accommodatie aan te brengen.

De kosten in geval van eventuele schade voortvloeiend uit een ongeoorloofd gebruik van de accommodatie worden bij de Gebruiker(s) in rekening gebracht.

 • Verhuurder kan aan het verlenen van toestemming voor de in dit artikel genoemde activiteiten en handelingen nadere voorwaarden verbinden.
 • Ten behoeve van de uitvoering van onderhoud- en herstelwerkzaamheden, alsmede indien bijzondere andere oorzaken dit noodzaken, is Verhuurder bevoegd de accommodatie of een gedeelte daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen. Huurder kan in dit geval geen aanspraak maken op restitutie van huur.
 • Tijdens een bezoek aan de accommodatie dient altijd een geldig legitimatiebewijs (rijbewijs, ID-kaart of paspoort) getoond te kunnen worden. In geval van een gezelschap kan het voldoende zijn dat de “leidinggevende” van het gezelschap zich op deze manier kan identificeren.
 • In geval van diefstal of poging daartoe, vandalisme en dergelijke gedragingen zal hiervan melding gemaakt worden bij de politie.
 1. Aansprakelijkheid Gebruiker

  • Gebruiker dient gebreken van de accommodatie alsmede beschadigingen aan de accommodatie terstond na constatering te melden aan personeel dat in opdracht van Verhuurder werkzaam is.
  • Gebruiker is aansprakelijk voor alle schade aan de accommodatie tenzij Gebruiker aantoont dat hem en de personen die voor zijn risico of verantwoording komen dienaangaande geen schuld noch enige nalatigheid is te verwijten en hij deze schade overeenkomstig het bepaalde onder (voorgaande punt) terstond heeft gemeld of tenzij sprake is van slijtage ten gevolge van normaal gebruik. Dit geldt ook voor de materialen die gehuurd zijn van of ter beschikking gesteld zijn door Verhuurder.
  • De Gebruiker dient toereikend tegen wettelijke aansprakelijkheid te zijn verzekerd en voor de duur van de Overeenkomst verzekerd te blijven. Verhuurder is gerechtigd een kopie van de relevante polisbladen en polisvoorwaarden op te vragen.
 1. Aansprakelijkheid Verhuurder

  • Door de Verhuurder wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard. Het gebruik van de accommodatie door Gebruiker geschiedt volledig op eigen risico. Dat geldt evenzeer in geval de Gebruiker een gebrek of beschadiging aan de accommodatie constateert en desalniettemin ervan gebruik gaat maken.
  • Verhuurder is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel van Gebruiker of van derden door het optreden of de gevolgen van zichtbare of onzichtbare gebreken van de accommodatie of ten gevolge van het gebruik dat van de accommodatie wordt gemaakt.
  • Verhuurder is niet aansprakelijk voor enigerlei schade die de Gebruiker en/of een derde mocht lijden door of ten gevolge van het gebruik van de accommodatie en/of de deelname aan een activiteiten.
  • De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Verhuurder of haar leidinggevende ondergeschikten.
  • Bij eventuele aansprakelijkheid is Verhuurder is slechts aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid van Verhuurder voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.
  • Een eventuele aansprakelijkheid zal bovendien nimmer verder gaan dan de vergoeding van de schade zoals gedekt door de verzekeringsmaatschappij van verhuurder, vermeerderd met het eigen risico. Ingeval de verzekeringsmaatschappij van Verhuurder niet uitkeert of schade niet onder een door Verhuurder besloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht van Verhuurder beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor het gehuurde. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Verhuurder of haar leidinggevende ondergeschikten.
 1. Eigendommen

  • Iedere aansprakelijkheid van Verhuurder voor het zoek raken, beschadigen of diefstal van materialen en/of eigendommen van gebruiker, en andere derden op binnen en/of rondom de accommodatie is uitgesloten.
  • Indien Verhuurder wordt aangesproken voor schade, welke door een Gebruiker aan derden dan wel aan eigendommen van derden is toegebracht, is Verhuurder gerechtigd die schade op die Gebruiker te verhalen.
 1. Beëindiging van de overeenkomst

  • Indien de Huurder één of meer van de uit deze Overeenkomst of de wet voortvloeiende verplichtingen niet of niet volledig nakomt, is de Verhuurder gerechtigd om de ontbinding van de Overeenkomst te vorderen, onverminderd het recht schadevergoeding te vorderen. Huurder zal in verzuim zijn door het enkele verloop van de bepaalde termijn of het enkele feit van de overtreding, niet-nakoming of niet behoorlijke nakoming.
  • De Overeenkomst eindigt van rechtswege op de einddatum, zonder dat opzegging is vereist, tenzij schriftelijke verlenging is overeengekomen. Vóór het einde van de Overeenkomst draagt de Huurder zorg voor de tijdige betaling van alle nog verschuldigde gelden en overige, daarmee samenhangende kosten
  • Gehele of gedeeltelijke opzegging door Verhuurder is mogelijk wanneer de accommodatie een andere bestemming krijgt. Verhuurder neemt hierbij een opzegtermijn van zes maanden in acht.
  • Daarnaast kan de Overeenkomst van de Huurder door Verhuurder worden beëindigd wanneer sprake is van ongepast gedrag van de gebruiker, dan wel van diens begeleiders, waaronder mede wordt verstaan: verbaal en fysiek geweld, belediging in woord, gebaar en geschrift, intimidatie en discriminatie van Verhuurder en/of diens medewerkers en/of gebruikers van de accommodatie zulks ter beoordeling aan de Verhuurder.
 1. Overmacht

  • Verhuurder is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Huurder indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt.
  • Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Verhuurder geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Verhuurder niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.
  • Als overmacht situatie worden in ieder geval aangemerkt: stakingen, bedrijfsbezetting, brand, oorlog, beperking of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven, niet-levering van noodzakelijke materialen, diensten of producten door derden, bedrijfsstoring, revolutie of een vergelijkbare situatie, onlusten, ziekte van ingeschakelde werknemers en/of derden, aardbeving, waterschade, overstroming, aardbeving of een andere natuurramp, overheidsingrijpen en pandemieën.
  • Indien de Verhuurder ten gevolge van overmacht, niet in staat is om de accommodatie of een deel daarvan zoals overeengekomen ter beschikking te stellen, dan zal Verhuurder niet aansprakelijk zijn voor enige daaruit voor de Huurder voortvloeiende schade. Dit geldt ook indien door Huurder reeds een aanvang met het gebruik van de ruimte is gemaakt. Huurder vrijwaart de Verhuurder voor alle aanspraken van derden ter zake.
  • Verhuurder heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Verhuurder zijn verbintenis had moeten nakomen.
  • Verhuurder kan gedurende de periode dat de overmacht of omstandigheid voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien nakoming van de verplichting binnen de huurperiode niet mogelijk is komt deze verplichting te vervallen.
  • Indien Verhuurder ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Verhuurder gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Huurder is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
  • Een overmacht situatie of een situatie waarin een onvoorziene omstandigheid wordt aangenomen geeft de Huurder geen recht tot ontbinding van de Overeenkomst of tot enige (schade)vergoeding. Wel zullen partijen in geval van onvoorziene omstandigheden die de tijdige en/of juiste uitvoering van de Overeenkomst belemmeren trachten in goed overleg naar een passende oplossingen te zoeken.
 2. Betalingen

  • Verhuurder behoudt zich het recht voor om prijzen tussentijds te verhogen wanneer de economische ontwikkelingen, gewijzigde levensstandaard of belastingen daartoe aanleiding geven.
  • Betalingen geschieden contant, met pin, per bankoverschrijving of automatische incasso.
  • Betaling dient steeds te geschieden binnen de op factuur vermelde termijn (vervaldatum) ten kantore van Verhuurder dan wel op een door Verhuurder aan te wijzen bankrekening. Alle kosten in verband met de betalingen zijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, voor rekening van de Huurder.
  • Tenzij verplicht door wet of regelgeving of op grond van deze algemene voorwaarden anders bepaalt is restitutie nimmer mogelijk.
  • Niet tijdige betaling
   • Bij niet tijdige betaling zijn de huurders, onverminderd het onderstaande, ter zake administratiekosten een bedrag van € 7,50 verschuldigd voor elke verzonden herinnering en/of aanmaning.
   • Bij niet tijdige betaling zijn de huurders van rechtswege in verzuim en zijn deze, zonder ingebrekestelling gehouden tot vergoeding van een vertragingsrente. Deze vertragingsrente bedraagt de geldende wettelijke rente verhoogd met 2% over het verschuldigde bedrag vanaf de vervaldatum. Een gedeelte van de maand geldt daarbij als gehele maand.
   • Indien de Huurder in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Huurder. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien Verhuurder echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Huurder worden verhaald. De Huurder is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
   • Betalingen worden allereerst in mindering gebracht op de vervallen rente en buitengerechtelijke incassokosten en vervolgens op de oudste openstaande bedragen.
   • Verhuurder kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Wederpartij/Huurder een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Verhuurder kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
   • Verhuurder behoudt zich het recht voor om de gebruikers toegang tot de accommodatie te weigeren of op te schorten op het moment dat deze de accommodatie voor het eerst in gebruik wenst te nemen en (nog) niet aan zijn verplichtingen uit de Overeenkomst heeft voldaan. Dit heeft geen gevolgen voor de ingangsdatum van de Overeenkomst en de uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen van Huurder.
   • Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
   • In geval van liquidatie, faillissement of (voorlopige) surséance van betaling van de Huurder of wanneer toepassing van de schuldsaneringsregeling ten aanzien van de Huurder wordt uitgesproken, of wanneer er beslag ten laste van de Huurder wordt gelegd, alsmede in geval van overmacht, worden alle verplichtingen van de Huurder uit hoofde van enige Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar. Verhuurder is alsdan bevoegd om de uitvoering van enige met de Huurder gesloten Overeenkomst op te schorten dan wel over te gaan tot ontbinding van die overeenkomst.
 1. Vindplaats en wijziging van de algemene voorwaarden

  • Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Zuidwest-Nederland te Breda.
   • Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met verhuurder.
   • De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.
  • Door ondertekening van het inschrijfformulier of indien de overeenkomst op andere wijze tot stand is gekomen (zie artikel 3), verklaart de Huurder/Gebruiker zich zonder voorbehoud akkoord te gaan met de dan geldende algemene voorwaarden.
  • Verhuurder is gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen. Verhuurder zal in voorkomende gevallen tijdig de nieuwe algemene voorwaarden ter beschikking stellen.
  • Verhuurder kan deze algemene en/of specifieke voorwaarden te allen tijde aanpassen. De gewijzigde voorwaarden worden door Verhuurder van toepassing verklaard bij het afsluiten van nieuwe overeenkomsten dan wel bij gelegenheid van afloop en verlenging van meerjarige contracten. In dat laatste geval zal hij zijn huurders en gebruikers tijdig en vooraf informeren over de wijzigingen en hen een aangepaste versie verschaffen.

Deze algemene voorwaarden zijn vastgesteld en in werking getreden op 18 mei 2020.

 1. Toepasselijk recht en geschillen

  • Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
  • Behoudens het onder 12.3 bepaalde en in het geval van een kort geding of andere spoedeisende procedure, zullen alle geschillen die mochten ontstaan uit een Overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beslecht door de Arrondissementsrechtbank te Breda, tenzij Verhuurder de voorkeur geeft aan de rechter van het domicilie van de gebruikers.
  • Ingeval van een geschil wat, volgens de regels van Nederlands burgerlijk procesrecht, behoort tot de absolute competentie van de kantonrechter, zal dit geschil uitsluitend door de bevoegde kantonrechter worden beslecht